خود را دوست داشتن"
مراقب خود بودن و
به خوشبختی خود اولویت دادن
خود خواهی نیست " ضرورت است ...

 

 

HM-20138154871113771398686572.4701.jpg