میدونی فرق شما با ماه چیه؟

روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا

ماه بشه ولی شماها همین جوری

ماااااااااهیـــــــــــــــــــــــــــد