لباس پوشیدم برم بیرون مامانم میگهالان کجا میخوای بری هوا گرمه روزه ام هستی تشنه ات میشه
برو حیاط و بشور.... زبان