عید فـــــــــــــــطر مبارکـــــــــــــــــــــــ


پروردگارا...

‏‏تو تکراری ترین حضور روزگار منی و من عجیب به آغوش

تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام ... همه ی دوستانم را

دریاب و دامنشان را از هر چه خوبی وآرزوهای قشنگ است

به آنهاعنایت کن

 

عکس و تصویر گل نرگس