عکس و تصویر نمازش که تمام شد چادرش را تا کرد و گذاشت توی سجاده موهایش را پریشان ...

 

نمازش که تمام شد چادرش را تا کرد


و گذاشت توی سجاده


موهایش را پریشان کرد...


سرخاب سفیدابی کرد و وارد مهمانی شد


فرشته لبخند تلخی زد...


فقط خدا برایت نامحرم بود...