مهربانی را بکار

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی…

و اگر جای دانه هایی که کاشتی رافراموش کردی،

روزی

باران

جایشان را به تو نشان خواهد داد…

تو نمی دانی کی و کجا آن را خواهی یافت!

اما بی شک کار نیک هرجا که کاشته شود

روزی به بار می نشیند.

روزگارتات نیکو❤

 

 

همیـــــن الـان یـهو بگیـــــم،

《خــــ♥ــدایـــــا شـــــکرت》‌!!!