من عاشق امروزم

دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم،

برای همیشه دیروزم گذشته است،

تمام شده است،

اما هنوز امیدی هست،

از دیروزم درس میگیرم،

تا امروزم را بسازم،

من عاشق امروزم...

امروز،

همین حالا،

این لحظه

نمیگذارم فردا نگرانم کند،

شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم،

شادیها، موفقیتها،لبخندهای فردا نباید ذوق زده ام کند،

مشکلات، نا امیدیها و اشکهای فردا که از راه نرسیده که نگرانش شوم،

من عاشق امروزم...

هدیه خداوندست،

امروزبهترین لباسم را میپوشم

بهترین عطرم را میزنم،

تا فرصت دارم هر چه دوستت دارم نگفته دارم خرج میکنم؛

حتما برای عزیزانم گل میخرم،

کتابهای نخوانده ام را می خوانم

برای دیدن رنگین کمان عجله میکنم،

از بوییدن گلها خود را سر مست میکنم،

بهترین خویشتن خویش را عرضه میکنم،

والاترین اخلاقم،استعدادم،شکوهم... را

تقدیم میکنم با عشق

به خانواده ام،دوستانم و عشقم...

من عاشق امروزم....

باید امروزم را زندگی کنم..