عکس و تصویر پسر است دیگر.. . . از خواب پاشدم دیدم بیمارستانم داد زدم بچم بچم چی ...