عکس و تصویر LOvE

گفتم:خدایا از همه دلگیرم ، گفت: حتی از من؟؟؟

گفتم خدایا دلم را ربودند ، گفت پیدا ز من؟؟؟

گفتم خدایا چقدر دوری ، گفت تو با من؟؟؟

گفتم خدایا تنها ترینم ، گفت پس من؟؟؟

گفتم خدایا کمک خواستم ، گفت از غیر من!!!؟؟؟

گفتم خدایا دوستت دارم ، گفت بیش از من؟؟؟

گفتم خدایا اینقدر نگو من ، گفت من توأم تو من...