ذهن انسان به خودی خود وبه تنهایی می تواند

از بهشت جهنم

و از جهنم ، بهشت

خلق کند

فقط به خودمان بستگی دارد تا خودمان شرایط را تغییر دهیم