خدافظ ما رفتیم به قول دیوی

یعنی سلام ما اومدیم

قلبقلبقلبقلب