یعنی من جای مادره بودم بچه رو از پنجره مینداختم بیرون

 

بچه میره پیش مامانش می پرسه:


مامان تو زنی یا مردی؟


مامان:زنم دیگه پس چیم؟


بچه: بابایی چی؟اونم زنه؟


مامان: نه بابایی مرده!!!


بچه: راست میگی مامان؟


مامان: آره برا چی؟


بچه: هیچی ولش کن.دیگه کی زنه؟


مامان: خاله نسترن... مامان بزرگت..


بچه:دایی سعید هم زنه؟


-مامان:نه اون مرده!


بچه: از کجا فهمیدی زنی؟


- فهمیدم دیگه. از قیافه ام...


- چی؟ از قیافت؟یعنی چی؟؟؟


- یعنی از اینکه خوشگلم!!!


- یعنی هر کی خوشگله زنه؟؟


- آره دخترم...


- بابا از کجا فهمید مرده؟؟


- اونم از قیافش...چون ریش داره، ریشاشو میزنه، زیاد خوشگل نیس دیگه!!!


- یعنی زنها خوشگلن مردا زشتن؟؟


- آره...تقریبا...شکلکهای مژی جوووووون


- ولی بابایی از تو خوشگل تره!!!!


- اولا تو نه شما!!کجاش از من خوشگل تره؟؟
- چشاش...


- یعنی من زشتم مامان؟؟؟


-آره...


- مرسی...

- ولی دایی سعیدم از خاله بتی خوشگل تره...

- از این استثناها هم بعضی وقتا میشه...

- چی؟ اونی که الان گفتی چی بود؟؟

- استثنا.یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه!!

- مامان من مردم؟؟؟...
- نه تو زنی...

- یعنی من زشتم؟؟

- نه عزیزم تو ماهی فقط الان کودکی!!

 

- یعنی من زن نیستم؟؟

- چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی!!!

- یعنی چی؟؟

- ببین مامان .. همه آدما یه شناسنامه دارن که جنسیتشون تو شناسنامه معلوم

میشه!جنسیت تو توی شناسنامه ات زنه!!!

 

- یعنی من مامانم؟؟؟

- آره .تو مامانه عروسکاتی...


- نه یعنی مامان واقعی ام؟؟؟


- آره دیگه تو مامان واقعیه کووووچولووووو واسه عروسکاتی...


- مامان مسخره نشو من چی ام؟؟


- تو کودکی!


- کی زن میشم؟؟


- وقتی بزرگ شدی!!


- من نفهمیدم کیا زنن!!!


- ببین یه جور دیگه میگم...کی به تو شیر داد که بزرگ شی؟؟؟


- بابا! شکلکهای مژی جوووووونg شکلکهای مژی جوووووونg


- بابا کی به تو شیر داده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- خوب هر شب بابا تو اون لیوان سبزه به من شیر میده بخورم!!


- نه الانو نمیگم، وقتی کوچیک بودی؟؟


- نمی دونم!!


- نمیدونم چیه؟؟؟ من دادم دیگه!!


- کی؟؟


- ای بابا. ببین مامان جون خودت بزرگ بشی می فهمی!!!


- الان می خوام!!


- هر کی روسری سرش کنه زنه، هرکی نکنه مرده!!!

 


یعنی تو الان مردی وقتی میریم پارک زن میشی؟؟


- نه. ببین من چیه تو میشم؟؟


- مامانم.


- آفرین. مامانا همه شون زنن، بابا ها همه شون مردن!!!


- آهان فهمیدم!!!


.
.
.
.
نیم ساعت بعد


بچه: مامان یه سوال بپرسم؟؟


مامان: بپرس ولی درباره زن و مرد نباشه ها!!!


بچه:نه نیست. درباره اون ماهی..


مامان: بپرس.

 


بچه:اون ماهیه مرده یا زن؟؟!!!!!!! :)))))))))