هــــــــــــــــــــــــــی

اندر احوالات دوستی های نتی

که اینا آشناییشونم به هم بدهکارن