480819_hoppisar1.gif480819_hoppisar1.gif480819_hoppisar1.gif

 

به بعضیا باید گفت :

 هه ..!

یکی تو پاکی ...  یکی هوای تهران...!!

 

480819_hoppisar1.gif480819_hoppisar1.gif480819_hoppisar1.gif