تختی که امروز صبح خالی شد

و قلبــی که دگر رو تکـــرار نیست

و هوادارانی که دیگر نمیتوانند نگرانـــت شوند

وصدایی ک تا ایــد جاودانــــه می ماند

خداحافظ مرتضـــــــــــی...

 

 

برای شادی روح خواننده محبوبمون

صلوات