اس ام اس

 

مادرخطاب به کودکش

هیچ میدونستی وقتی که اون شیرینی رویواشکی 

برمیداشتی

 درتمام مدت خدا داش تورونگامیکرد؟

کودک:آره مامان جون!

مادر:وفکرمیکنی بتو چی میگفت؟

کودک:میگفت غیراز ما دونفرکسی نیست،

پس میتونی دوتا برداری !

"خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ترسوها"