شکلک های شباهنگShabahangشکلک های شباهنگShabahangشکلک های شباهنگShabahang  شکلک های شباهنگShabahangشکلک های شباهنگShabahangشکلک های شباهنگShabahang

شکلک های شباهنگShabahang

  

دیروز اتفاق شیرینی که خیلی وقته منتظرش بودم افتاد

شـ ـکلـک هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـهو   امیر فاضلم   دنیا اومدشـ ـکلـک هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

امیدوارم با قدم‌های فرشته ی کوچولو تازه به زمین آمده

زندگی‌شون سرشار از سلامتی ، برکت، شادی بشه