هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد

 

 

 

گـــاهـــی

 

 

 

بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی خـــدا

 

 

 

میــــدهنـــد