زن به شوهر میگه : ببینم حقوق این ماهت کجاست 


 
زن: بذار جیباتو بگردم! 
 

زن (در حالی که جیب پشت شلوار شوهرش رو چک می کنه) : پس کجا قایمش کردی ذلیل مرده؟! 
مرد (با گریه) : به خدا تو جیبام نیست! 


 

زن: ای وای اونجا رو کیفم گذاشتیش! 
مرد: امون نمیدی بهت بگم که 


 

زن: مرسی عزیزم بیخود نیست من اینقدر دوست دارم!