شیطان


خدایا میشه این اقای شیطان رو ببخشی و باهاش اشتی کنی که دست از سر ما برداره

 تو که همه رو میبخشی...  
 اینم اشتباه کرد به ما سجده نکرد
ما بخشیدیم تو هم ببخش
داره اذیت میکنه پیشنهادای خوب خوب میده که نمیشه رد کرد
به جون خودم  هم برا  ما سخته هم خودش
اصلا غلط کرد خوبه؟
خودم ضمانتشو میکنم باشه؟/ 9 نظر / 17 بازدید
Roshana

خخخخخخخخ دیفووونه [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

محمد یاراحمدی

گاهی که خیلی غمگین میشوم گریه نمیکنم .. فقط لبخندی کش دار و تلخ به گذر زمان و مختصات مکان حواله میدهم و بی مهابا پاهایم را تکان میدهم و خیره به دیوار سفید همیشگیِ روبه رویم میشوم و پوست لبم را می کنم تا خون بیاید و موهایم را دور انگشتانم حلقه میکنم و کنج اتاق می شود خلوتگاهم ! گاهی که خیلی غمگین میشوم خودم را نوازش می کنم در اوج تنهایی و خود را در آغوشِ خود رها میکنم ، دستانم را لمس میکنم تا بدانم که هستم و فراموش نشده ام ، نمرده ام ! گاهی که خیلی غمگین میشوم مدتها خود را در آینه مینگرم ! آره خیلی نامرده شیطان - خیلی پیشنهادی های خوبی میده خخخخخ[خنده]

رهاراد

دیدیم نمیشود درزمین عاشق شدبه اسمان پروازکردیم وقتی برگشتیم مارادرقفس انداختند نتوانستیم ثابت کنیم پرنده نیستیم ماتنها عاشق شده بودیم

آنیتــا しѺ√乇

هی نیوتن ! تو که دم از جاذبه میزنی ، مرا کشف کن ! منی را که غم ها مدام جذبم میشوند !

آنیتــا しѺ√乇

گاهی باید دستاشو بگیری تو دستت و فقط یه جمله بهش بگی: "من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیا رو بدم"

باران

از دست این آقای شیطان!!!!!!!!!!!!

elh@m

سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-

گلسا

. همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .