# خدا

کودک

      مادرخطاب به کودکش هیچ میدونستی وقتی که اون شیرینی رویواشکی  برمیداشتی  درتمام مدت خدا داش تورونگامیکرد؟ کودک:آره مامان جون! مادر:وفکرمیکنی بتو چی میگفت؟ کودک:میگفت غیراز ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید